06-10075884 info@verlangzaam.nl

verlang

——

zaam

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en CAT richtlijnen AVG

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Verlangzaam richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Verlangzaam is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 81506961

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Verlangzaam

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Verlangzaam. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming hem/haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | reglement

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de opdrachtnemer; de opdrachtgever dit dan doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van de opdrachtnemer  te beëindigen.
 3. Het coachtraject door de opdrachtnemer eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 4. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt.
 5. De opdrachtnemer dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling.
 6. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 7. De opdrachtgever vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is kan eisen en de opdrachtnemer wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

  6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 91KNAB 0405 8749 79  t.n.v. verlangzaam. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coachingstraject.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te voldoen.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving geldt de volgende betalingsvoorwaarde:

Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 9.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 48 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 9.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een client te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, maar ook niet voor fysieke of materiele schade eventueel opgelopen rondom de coaching-gesprekken, trainingen en workshops.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

YOGALESSEN 

Volg je yogalessen bij Verlangzaam.nl  Yoga dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

De cursist neemt deel aan de yogales online of op locatie. De eerste  proefles is gratis en de daaropvolgende lessen worden via een tikkie in rekening gebracht.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Verlangzaam.nl Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Verlangzaam.nl  Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Verlangzaam.nl Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lidmaatschap

Verlangzaam maakt geen gebruik van lidmaatschap. Een ieder is vrij om via zoom in te loggen om een online yoga les te volgen. Er is ook geen verplichting om vooraf af- of aan te melden. Bij gebruikmaking van de zoom link en dus het volgen van een les, wordt na afloop een bedrag aan de cursist in rekening gebracht.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Verlangzaam.nl Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en/of via de e-mail, of via whatsapp.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en/of  e-mail en/of whatsapp. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal dit via whatsapp gecommuniceerd worden.

Ziekte of blessures

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Verlangzaam.nl Yoga. In onderling overleg zal dan gekeken worden naar een oplossing. Belangrijk hierbij is vooral te blijven luisteren naar je eigen lichaam en de grenzen van je lichaam te accepteren.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je door het beoefenen van Yoga vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Wijziging lesrooster en/of prijzen

Verlangzaam.nl Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en/of email en/of whatsapp.

Verlangzaam.nl  Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen door te voeren in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail en/of whatsapp op de hoogte gehouden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres, en whatsapp. Nummer.

Sociaal

Aangeraden word om 5 minuten voor de les aanwezig te zijn of in te loggen. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Telefoon zo veel mogelijk thuis laten, indien dit niet mogelijk is zet je telefoon op vliegtuigstand en op niet storen of beter nog volledig uitzetten. Tijdens de online lessen kun je je telefoon op vliegtuigstan en niet storen zetten. Je kunt dan nog wel je eigen yin yoga muziek op spotify afspelen.

Foto’s

Foto’s die tijdens de workshops, retreats of  trainingen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Verlangzaam.nl en via diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

Wijzigingen

Verlangzaam.nl Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en/of e-mail of whatsapp. van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.